• САДУ | СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАЦИЈА И ДРЖАВНА УПРАВА  Синдикална Понуда

  Синдикална Понуда

  Покрај основната заложба за заштита и унапредување на правата од работен однос преку склучување на колективни договори, а сакајќи да им помогне на своите членови во подобрувањето на нивниот животен стандард

  Зачлени се

  Зачлени се

  Зошто да се биде член на Синдикат? Законот за работни односи ги утврдува минималните права на работниците. Дополнително законот содржи упатни одредби согласно кои тие права можат да се утврдат…

  Правна помош

  Правна помош

  оагајќи од своите статутарни и програмски насоки, Синдикатот на администрацијата и државната управа на Македонија се погрижи на своите членови да им обезбеди бесплатна правна помош и заштита