Студијата на МОТ ,,Премин на младите мажи и жени на пазарот на трудот во Република Македонија,, достапна за социјалните партнери

(Скопје, 15.08.2013 година) По презентација на нацрт Студијата за преминот на младите на пазарот на трудот во Република Македонија која ја организираше Меѓународната организација на трудот (МОТ) во почетокот на јули 2013 година во Скопје, излезе конечната верзија на истата и таа е достапна за синдикатите но и за другите социјални партнери со цел креирање…