СКЛУЧЕН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА

(Скопје, 19.09.2013 година) На 19 септември 2013 година, во просториите на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта во Скопје, се пристапи кон склучување на Колективен договор на ниво на работодавач. Колективниот договор го потпишаа претседателот на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта Г-ин Иван Соколов од една страна и претседателот на Синдикалната организација…