Нова книга за историјата на EPSU

На 30ти ноември 2017 година, EPSU (Синдикат на Европскиот јавен сектор) и ETUI (Европски синдикален институт) објавија уникатна книга. Тоа е првата книга која што детално го опишува развојот на Европската синдикална федерација. Напишана е од Карола Фишбах-Пител, првиот генерален секретар на ЕПСУ, кој ја водеше Федерацијата цели  две и пол децении. Таа ја раскажува…

Национална работилница за членови на САДУ на тема ,,Поттикнување на активно учество на синдикатите во процесот на донесување одлуки“

Во рамките на проектот ,,Поттикнување на активно учество на синдикатите од јавен сектор во процесот на донесување одлуки“ на 19.10.2017 година во х.Стоун Бруџ, Скопје, САДУ одржа национална работилница за членови на САДУ на која беа офатени прашања за Европските директиви кои се однесуваат на информирање, консултирање и вклучување на работниците, како тие се применуваат…

Состанок на мрежата на млади при EPSU

Оваа година Синдикатот на администрација и државна управа со свои претставници  зема учество на состанокот од мрежата на млади на EPSU ( Европски синдикати од јавниот сектор ) кој се одржа од 07-09.09.2017 година во Берлин. Состанокот се одржа во зградата каде што е сместена централата на најбројниот синдикат во Германија, ver.di. Оваа средба на…

Синдикална школа за млади на САДУ

Од оваа година Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија организира нова активност на синдикална едукација, а тоа е Синдикална школа за млади на САДУ. Оваа школа е насочена кон младите синдикалци и синдикални лидери и нивна едукација за правата секако и обврските од работен однос и придобивките од синдикалното организирање. Синдикалната школа за…

Отпочнат проект на меѓународна соработка со Синдикатот на јавната администрација во Шпанија

Синдикатот  на администрација и државна управа САДУ започна соработка со Синдикатот на  јавната администрација во Шпанија преку проектот Поддршка на транснационални информации и механизми за вклучување на вработените во јавните услуги во процесот на донесување одлуки. Првиот состанок се одржа на 28.02.2017 година во Мадрид.   На почетокот беше презентиран проектот во делот на очекувањата…