Отпочнат проект на меѓународна соработка со Синдикатот на јавната администрација во Шпанија

Синдикатот  на администрација и државна управа САДУ започна соработка со Синдикатот на  јавната администрација во Шпанија преку проектот Поддршка на транснационални информации и механизми за вклучување на вработените во јавните услуги во процесот на донесување одлуки. Првиот состанок се одржа на 28.02.2017 година во Мадрид.   На почетокот беше презентиран проектот во делот на очекувањата…