Национална работилница за членови на САДУ на тема ,,Поттикнување на активно учество на синдикатите во процесот на донесување одлуки“

Во рамките на проектот ,,Поттикнување на активно учество на синдикатите од јавен сектор во процесот на донесување одлуки“ на 19.10.2017 година во х.Стоун Бруџ, Скопје, САДУ одржа национална работилница за членови на САДУ на која беа офатени прашања за Европските директиви кои се однесуваат на информирање, консултирање и вклучување на работниците, како тие се применуваат…