Колективни договори

Правна помош

Baner Rabotnicki Prava
Promocija na socijalen dijalog

Придружи се на нашиот синдикат!

Are you ready for a consultation?

Your treatment will be performed by licensed therapist. Schedule your appointment now!

Информирај се за твоите работнички права

null
Работодавачот е должен за еднаква работа со еднакви барања на работното место да исплаќа еднаква плата на работниците без оглед на полот.
null
Во Уставот на РМ е определено дека правата од работен однос во РМ се уредуваат со закон и со колективни договори.
null
Компаниите се должни да обезбедат здрави и безбедни услови за работа како предуслов за брзо, ефикасно и навремено исполнување на работните обврски на работниците.
null
Член 28 од ЗРО ја пропишува содржината на Договорот за вработување, односно кои точки мора да ги содржи
null
Одмор претставува прекин на физичките и интелектуалните, односно работни активности и функции на вработеното лице во текот на работното време.
null
ОБВРЗНИК ЗА ПЛАЌАЊЕ на придонеси од задолжително социјално осигурување е физичко лице/осигуреникот

Синдикална понуда

Покрај основната заложба за заштита и унапредување на правата од работен однос преку склучување на колективни договори

Зачлени се

Правото на секој работник да се зачлени во синдикат е загарантирано со Уставот и со Законот за работни односи на Република Македонија.

Правна помош

Поагајќи од своите статутарни и програмски насоки, Синдикатот на администрацијата и државната управа на Македонија се погрижи на своите членови да им обезбеди бесплатна правна помош и заштита и бесплатно судско застапување при повреда на нивните права од работен однос.